Bioinformatics/Global alignment

From Rosetta Code
Revision as of 09:33, 8 November 2023 by PureFox (talk | contribs) (→‎{{header|Wren}}: Minor tidy)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Task
Bioinformatics/Global alignment
You are encouraged to solve this task according to the task description, using any language you may know.

Global alignment is designed to search for highly similar regions in two or more DNA sequences, where the sequences appear in the same order and orientation, fitting the sequences in as pieces in a puzzle.

Current DNA sequencers find the sequence for multiple small segments of DNA which have mostly randomly formed by splitting a much larger DNA molecule into shorter segments. When re-assembling such segments of DNA sequences into a larger sequence to form, for example, the DNA coding for the relevant gene, the overlaps between multiple shorter sequences are commonly used to decide how the longer sequence is to be assembled. For example, "AAGATGGA", GGAGCGCATC", and "ATCGCAATAAGGA" can be assembled into the sequence "AAGATGGAGCGCATCGCAATAAGGA" by noting that "GGA" is at the tail of the first string and head of the second string and "ATC" likewise is at the tail of the second and head of the third string.

When looking for the best global alignment in the output strings produced by DNA sequences, there are typically a large number of such overlaps among a large number of sequences. In such a case, the ordering that results in the shortest common superstring is generrally preferred.

Finding such a supersequence is an NP-hard problem, and many algorithms have been proposed to shorten calculations, especially when many very long sequences are matched.

The shortest common superstring as used in bioinfomatics here differs from the string task Shortest_common_supersequence. In that task, a supersequence may have other characters interposed as long as the characters of each subsequence appear in order, so that (abcbdab, abdcaba) -> abdcabdab. In this task, (abcbdab, abdcaba) -> abcbdabdcaba.


Task
 •   Given N non-identical strings of characters A, C, G, and T representing N DNA sequences, find the shortest DNA sequence containing all N sequences.
 •   Handle cases where two sequences are identical or one sequence is entirely contained in another.
 •   Print the resulting sequence along with its size (its base count) and a count of each base in the sequence.
 •   Find the shortest common superstring for the following four examples:
 
("TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA")
("CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA")
("AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA")
("ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
"GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
"GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
"CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
"GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
"TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA")
Related tasks11l

Translation of: Nim
-V ACGT = [‘A’, ‘C’, ‘G’, ‘T’]

F permutations(slist)
  V l = sorted(slist)
  V r = [l]
  L l.next_permutation()
   r [+]= copy(l)
  R r

F printCounts(dnaSeq)
  DefaultDict[Char, Int] counts
  L(c) dnaSeq
   counts[c]++
  print("\nNucleotide counts for #.:\n".format(dnaSeq))
  L(base) :ACGT
   print(‘#10 #11’.format(base, counts[base]))
  V others = 0
  L(base) counts.keys()
   I base !C :ACGT
     others += counts[base]
  print(‘   Other #11’.format(others))
  print(‘ --------------------’)
  print(‘ Total length #7’.format(dnaSeq.len))

F headTailOverlap(s1, s2)
  V start = 0
  L
   V? n = s1.find(s2[0], start)
   I n == N
     R 0
   start = n
   I s2.starts_with(s1[start..])
     R s1.len - start
   start++

F deduplicate(slist)
  [String] r
  V s = Set(slist)
  L(s1) s
   V i = L.index
   L(s2) s
     I L.index != i & s1 C s2
      L.break
   L.was_no_break
     r.append(s1)
  R r

F shortestCommonSuperstring(sl)
  V slist = deduplicate(sl)
  V result = slist.join(‘’)
  L(perm) permutations(slist)
   String sup = perm[0]
   L(i) 0 .< slist.len - 1
     V overlapPos = headTailOverlap(perm[i], perm[i + 1])
     sup ‘’= perm[i + 1][overlapPos..]
   I sup.len < result.len
     result = sup
  R result

V TestSequences = [
  [‘TA’, ‘AAG’, ‘TA’, ‘GAA’, ‘TA’],
  [‘CATTAGGG’, ‘ATTAG’, ‘GGG’, ‘TA’],
  [‘AAGAUGGA’, ‘GGAGCGCAUC’, ‘AUCGCAAUAAGGA’],
  [‘ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT’,
  ‘GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT’,
  ‘CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA’,
  ‘TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC’,
  ‘AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT’,
  ‘GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC’,
  ‘CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT’,
  ‘TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC’,
  ‘CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC’,
  ‘GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT’,
  ‘TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC’,
  ‘CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA’,
  ‘TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA’]]

L(test) TestSequences
  V scs = shortestCommonSuperstring(test)
  printCounts(scs)
Output:

Nucleotide counts for GAAGTA:

     A      3
     C      0
     G      2
     T      1
   Other      0
 --------------------
 Total length    6

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
 --------------------
 Total length    8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
 --------------------
 Total length   25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
 --------------------
 Total length   300

C++

#include <algorithm>
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <string>
#include <vector>

// Print a report of the given string to the standard output device.
void print_report(const std::string& text) {
	std::unordered_map<char, int32_t> bases;
	for ( const char& ch : text ) {
		bases[ch]++;
	}

	const int32_t total = std::accumulate(bases.begin(), bases.end(), 0,
      [&](int32_t previous_sum, std::pair<char, int32_t> entry) {
        return previous_sum + entry.second;
      });

	std::cout << "Nucleotide counts for: " << ( ( text.length() > 50 ) ? "\n" : "" );
	std::cout << text << std::endl;
	std::cout << "Bases: A " << bases['A'] << ", C: " << bases['C'] << ", G: " << bases['G'] << ", T: " << bases['T']
			 << ", total: " << total << "\n" << std::endl;
}

// Return all permutations of the given list of strings.
std::vector<std::vector<std::string>> permutations(std::vector<std::string>& list) {
	int32_t indexes[list.size()] = {};
	std::vector<std::vector<std::string>> result;
	result.push_back(list);
	int32_t i = 0;
	while ( (uint64_t) i < list.size() ) {
		if ( indexes[i] < i ) {
			const int j = ( i % 2 == 0 ) ? 0 : indexes[i];
			std::swap(list[i], list[j]);
			result.push_back(list);
			indexes[i]++;
			i = 0;
		} else {
			indexes[i] = 0;
			i++;
		}
	}
	return result;
}

// Return 'before' concatenated with 'after', removing the longest suffix of 'before' that matches a prefix of 'after'.
std::string concatenate(const std::string& before, const std::string& after) {
	for ( uint64_t i = 0; i < before.length(); ++i ) {
		if ( after.starts_with(before.substr(i, before.length())) ) {
			return before.substr(0, i) + after;
		}
	}
	return before + after;
}

// Remove duplicate strings and strings which are substrings of other strings in the given list.
std::vector<std::string> deduplicate(const std::vector<std::string>& list) {
	std::vector<std::string> singletons(list);
	std::sort(singletons.begin(), singletons.end());
	singletons.erase(std::unique(singletons.begin(), singletons.end()), singletons.end());

	std::vector<std::string> result(singletons);
	std::unordered_set<std::string> marked_for_removal;
	for ( const std::string& test_word : result ) {
		for ( const std::string& word : singletons ) {
			if ( word != test_word && word.find(test_word) != std::string::npos ) {
				marked_for_removal.emplace(test_word);
			}
		}
	}

	result.erase(std::remove_if(result.begin(), result.end(),
		[&](std::string& word) {
	  	return marked_for_removal.count(word) != 0;
		}
	), result.end());

	return result;
}

// Return a set containing all of the shortest common superstrings of the given list of strings.
std::unordered_set<std::string> shortest_common_superstrings(const std::vector<std::string>& list) {
	std::vector<std::string> deduplicated = deduplicate(list);

	std::unordered_set<std::string> shortest;
	shortest.emplace(std::reduce(list.begin(), list.end(), std::string("")));

	uint64_t shortest_length;
	for ( const std::string& word : list ) {
		shortest_length += word.length();
	}

	for ( std::vector<std::string> permutation : permutations(deduplicated) ) {
		std::string candidate;
		for ( const std::string& word : permutation ) {
			candidate = concatenate(candidate, word);
		}

		if ( candidate.length() < shortest_length ) {
			shortest.clear();
			shortest.emplace(candidate);
			shortest_length = candidate.length();
		} else if ( candidate.length() == shortest_length ) {
			shortest.emplace(candidate);
		}
	}
	return shortest;
}

int main() {
	const std::vector<std::vector<std::string>> test_sequences = {
		{ "TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA" },
		{ "CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA" },
		{ "AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA" },
		{ "ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
		 "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
		 "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
		 "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
		 "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
		 "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
		 "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
		 "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
		 "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
		 "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
		 "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
		 "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
		 "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA" } };

	for ( const std::vector<std::string>& test : test_sequences ) {
		for ( const std::string& superstring : shortest_common_superstrings(test) ) {
			print_report(superstring);
		}
	}
}
Nucleotide counts for: TAGAAG
Bases: A 3, C: 0, G: 2, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: TAAGAA
Bases: A 4, C: 0, G: 1, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: GAAGTA
Bases: A 3, C: 0, G: 2, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: CATTAGGG
Bases: A 2, C: 1, G: 3, T: 2, total: 8

Nucleotide counts for: AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA
Bases: A 10, C: 4, G: 8, T: 0, total: 25

Nucleotide counts for: 
CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
Bases: A 74, C: 57, G: 75, T: 94, total: 300

Go

Translation of: Julia
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

/* Gets n! for small n. */
func factorial(n int) int {
  fact := 1
  for i := 2; i <= n; i++ {
    fact *= i
  }
  return fact
}

/* Gets all permutations of a list of strings. */
func getPerms(input []string) [][]string {
  perms := [][]string{input}
  le := len(input)
  a := make([]string, le)
  copy(a, input)
  n := le - 1
  fact := factorial(n + 1)

  for c := 1; c < fact; c++ {
    i := n - 1
    j := n
    for i >= 0 && a[i] > a[i+1] {
      i--
    }
    if i == -1 {
      i = n
    }
    for a[j] < a[i] {
      j--
    }
    a[i], a[j] = a[j], a[i]
    j = n
    i++
    if i == n+1 {
      i = 0
    }
    for i < j {
      a[i], a[j] = a[j], a[i]
      i++
      j--
    }
    b := make([]string, le)
    copy(b, a)
    perms = append(perms, b)
  }
  return perms
}

/* Returns all distinct elements from a list of strings. */
func distinct(slist []string) []string {
  distinctSet := make(map[string]int, len(slist))
  i := 0
  for _, s := range slist {
    if _, ok := distinctSet[s]; !ok {
      distinctSet[s] = i
      i++
    }
  }
  result := make([]string, len(distinctSet))
  for s, i := range distinctSet {
    result[i] = s
  }
  return result
}

/* Given a DNA sequence, report the sequence, length and base counts. */
func printCounts(seq string) {
  bases := [][]rune{{'A', 0}, {'C', 0}, {'G', 0}, {'T', 0}}
  for _, c := range seq {
    for _, base := range bases {
      if c == base[0] {
        base[1]++
      }
    }
  }
  sum := 0
  fmt.Println("\nNucleotide counts for", seq, "\b:\n")
  for _, base := range bases {
    fmt.Printf("%10c%12d\n", base[0], base[1])
    sum += int(base[1])
  }
  le := len(seq)
  fmt.Printf("%10s%12d\n", "Other", le-sum)
  fmt.Printf(" ____________________\n%14s%8d\n", "Total length", le)
}

/* Return the position in s1 of the start of overlap of tail of string s1 with head of string s2. */
func headTailOverlap(s1, s2 string) int {
  for start := 0; ; start++ {
    ix := strings.IndexByte(s1[start:], s2[0])
    if ix == -1 {
      return 0
    } else {
      start += ix
    }
    if strings.HasPrefix(s2, s1[start:]) {
      return len(s1) - start
    }
  }
}

/* Remove duplicates and strings contained within a larger string from a list of strings. */
func deduplicate(slist []string) []string {
  var filtered []string
  arr := distinct(slist)
  for i, s1 := range arr {
    withinLarger := false
    for j, s2 := range arr {
      if j != i && strings.Contains(s2, s1) {
        withinLarger = true
        break
      }
    }
    if !withinLarger {
      filtered = append(filtered, s1)
    }
  }
  return filtered
}

/* Returns shortest common superstring of a list of strings. */
func shortestCommonSuperstring(slist []string) string {
  ss := deduplicate(slist)
  shortestSuper := strings.Join(ss, "")
  for _, perm := range getPerms(ss) {
    sup := perm[0]
    for i := 0; i < len(ss)-1; i++ {
      overlapPos := headTailOverlap(perm[i], perm[i+1])
      sup += perm[i+1][overlapPos:]
    }
    if len(sup) < len(shortestSuper) {
      shortestSuper = sup
    }
  }
  return shortestSuper
}

func main() {
  testSequences := [][]string{
    {"TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"},
    {"CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"},
    {"AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"},
    {
      "ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
      "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
      "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
      "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
      "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
      "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
      "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
      "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
      "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
      "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA",
    },
  }

  for _, test := range testSequences {
    scs := shortestCommonSuperstring(test)
    printCounts(scs)
  }
}
Output:
Nucleotide counts for TAAGAA:

     A      4
     C      0
     G      1
     T      1
   Other      0
 ____________________
 Total length    6

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
 ____________________
 Total length    8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
 ____________________
 Total length   25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
 ____________________
 Total length   300

Java

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;

public final class BioinformaticsGlobalAlignment {

	public static void main(String[] aArgs) {
		List<List<String>> testSequences = Arrays.asList(
			Arrays.asList( "TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA" ),
			Arrays.asList( "CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA" ),
			Arrays.asList( "AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA" ),
			Arrays.asList( "ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
				"GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
				"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
				"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
				"AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
				"GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
				"CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
				"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
				"CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
				"GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
				"TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
				"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
				"TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA" )
		);
		
		for ( List<String> test : testSequences ) {
			for ( String superstring : shortestCommonSuperstrings(test) ) {
				printReport(superstring);
			}
		}
	}
	
	// Return a set containing all of the shortest common superstrings of the given list of strings. 
	private static Set<String> shortestCommonSuperstrings(List<String> aList) {
		List<String> deduplicated = deduplicate(aList);
		Set<String> shortest = new HashSet<String>();
		shortest.add(String.join("", deduplicated));
		int shortestLength = aList.stream().mapToInt( s -> s.length() ).sum();
			 
		for ( List<String> permutation : permutations(deduplicated) ) {
			String candidate = permutation.stream().reduce("", (a, b) -> concatenate(a, b) );
	    if ( candidate.length() < shortestLength ) {
	      shortest.clear();
	      shortest.add(candidate);
	      shortestLength = candidate.length();
	    } else if ( candidate.length() == shortestLength ) {
	      shortest.add(candidate);
	    }
		}
		return shortest;		
	}

	// Remove duplicate strings and strings which are substrings of other strings in the given list.
	private static List<String> deduplicate(List<String> aList) {
		List<String> unique = aList.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
		List<String> result = new ArrayList<String>(unique);
		List<String> markedForRemoval = new ArrayList<String>();
		for ( String testWord : result ) {
			for ( String word : unique ) {
				if ( ! word.equals(testWord) && word.contains(testWord) ) {
					markedForRemoval.add(testWord);
				}
			}
		}
		result.removeAll(markedForRemoval);
		return result;
	}	
	
	// Return aBefore concatenated with aAfter, removing the longest suffix of aBefore that matches a prefix of aAfter.
	private static String concatenate(String aBefore, String aAfter) {	
	  for ( int i = 0; i < aBefore.length(); i++ ) {
	    if ( aAfter.startsWith(aBefore.substring(i, aBefore.length())) ) {
	      return aBefore.substring(0, i) + aAfter;
	    }
	  }
	  return aBefore + aAfter;
	}
	
	// Return all permutations of the given list of strings.
	private static List<List<String>> permutations(List<String> aList) {
		int[] indexes = new int[aList.size()];
	  List<List<String>> result = new ArrayList<List<String>>();
	  result.add( new ArrayList<String>(aList) );
	  int i = 0;
		while ( i < aList.size() ) {
		  if ( indexes[i] < i ) {
		  	final int j = ( i % 2 == 0 ) ? 0 : indexes[i];
		  	String temp = aList.get(j);
		  	aList.set(j, aList.get(i));
		  	aList.set(i, temp);
		    result.add( new ArrayList<String>(aList) );
		    indexes[i]++;
		    i = 0;
		  } else {
		    indexes[i] = 0;
		    i += 1;
		  }
		}	  
		return result;
	}
	
	// Print a report of the given string to the standard output device.
	private static void printReport(String aText) {
		char[] nucleotides = new char[] {'A', 'C', 'G', 'T' };
		Map<Character, Integer> bases = new HashMap<Character, Integer>();
		for ( char base : nucleotides ) {
			bases.put(base, 0);
		}
		
		for ( char ch : aText.toCharArray() ) {
			bases.merge(ch, 1, Integer::sum);
		}
		final int total = bases.values().stream().reduce(0, Integer::sum);
		
		System.out.print("Nucleotide counts for: " + ( ( aText.length() > 50 ) ? System.lineSeparator() : "") );
		System.out.println(aText);
		System.out.print(String.format("%s%d%s%d%s%d%s%d",
			"Bases: A: ", bases.get('A'), ", C: ", bases.get('C'), ", G: ", bases.get('G'), ", T: ", bases.get('T')));
		System.out.println(", total: " + total + System.lineSeparator());
	}

}
Output:
Nucleotide counts for: TAGAAG
Bases: A: 3, C: 0, G: 2, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: GAAGTA
Bases: A: 3, C: 0, G: 2, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: TAAGAA
Bases: A: 4, C: 0, G: 1, T: 1, total: 6

Nucleotide counts for: CATTAGGG
Bases: A: 2, C: 1, G: 3, T: 2, total: 8

Nucleotide counts for: AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA
Bases: A: 10, C: 4, G: 8, T: 0, total: 25

Nucleotide counts for: 
CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
Bases: A: 74, C: 57, G: 75, T: 94, total: 300

jq

Works with: jq

Works with gojq, the Go implementation of jq

### Generic helper functions

# bag-of-words
def bow(stream): 
 reduce stream as $word ({}; .[($word|tostring)] += 1);

def permutations:
 if length == 0 then []
 else
  range(0;length) as $i
  | [.[$i]] + (del(.[$i])|permutations)
 end ;
# Give a synoptic view of the input string,
# highlighting the occurrence of ACGTU letters
def synopsis:
 ["A", "C", "G", "T", "U"] as $standard
 | . as $seq
 | bow(explode | map([.]|implode)[]) as $bases
 | ("Nucleotide counts for \($seq):\n"),
  (($standard + ($bases|keys - $standard))[] | "\(.): \($bases[.]//0)"),
  "__",
  "Σ: \($seq|length)" ;

# If the strings, $s1 and $s2, overlap by at least $minimumoverlap characters,
# return { i1: <index in $s1 where overlap starts>, overlap: <overlapping string>},
# otherwise, return null
def overlap_info($s1; $s2; $minimumoverlap):
 first( range(0; $s1|length + 1 - $minimumoverlap) as $i1
     | $s1[$i1:] as $overlap
     | select($s2 | startswith($overlap))
	 | {$i1, $overlap} ) // null ;

# Input: an array of strings
# Remove duplicates and strings contained within a larger string
def deduplicate:
 unique
 | . as $arr
 | reduce range(0;length) as $i ([];
   $arr[$i] as $s1
   | if any( $arr[] | select(. != $s1); index($s1))
    then .
	else . + [$s1]
	end);

# Given an array of deduplicated strings, attempt to find a superstring
# composed of these strings in the same order;
# return it if found, else null.
def relevant($min):
 . as $in
 | length as $length
 | {s: .[0], i:0}
 | until (.s == null or .i >= $length - 1;
    .i as $i
    # Since the strings have been deduplicated we can use $in[$i]:
    | overlap_info($in[$i]; $in[$i+1]; $min) as $overlap
    | if $overlap then .s += $in[$i+1][$overlap.overlap|length:]
     else .s = null
	 end
    | .i += 1 )
  | .s ;
   
# Input: an array of strings
# Return shortest common superstring
def shortest_common_superstring:
 deduplicate as $ss
 | reduce ($ss | permutations) as $perm ({shortestsuper: ($ss | add) };
   ($perm | relevant(1)) as $candidate
   | if $candidate and ($candidate|length) < (.shortestsuper|length)
    then .shortestsuper = $candidate
    else . end)
 | .shortestsuper;

The specific tasks

def examples:
 [
 ["TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"],

 ["CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"],

 ["AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"],

 ["ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
  "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
  "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
  "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
  "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
  "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
  "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
  "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
  "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
  "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA"]
 ];

def tasks:
 def t: shortest_common_superstring | synopsis;

 examples
 | . as $examples
 | range(0;length) as $i
 | "Task \($i+1):", ($examples[$i]|t), "";

tasks
Output:
Task 1:
Nucleotide counts for TAAGAA:

A: 4
C: 0
G: 1
T: 1
U: 0
__
Σ: 6

Task 2:
Nucleotide counts for CATTAGGG:

A: 2
C: 1
G: 3
T: 2
U: 0
__
Σ: 8

Task 3:
Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

A: 10
C: 4
G: 8
T: 0
U: 3
__
Σ: 25

Task 4:
Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

A: 74
C: 57
G: 75
T: 94
U: 0
__
Σ: 300

Julia

using Combinatorics

""" Given a DNA sequence, report the sequence, length and base counts"""
function printcounts(seq)
  bases = [['A', 0], ['C', 0], ['G', 0], ['T', 0]]
  for c in seq, base in bases
    if c == base[1]
      base[2] += 1
    end
  end
  println("\nNucleotide counts for $seq:\n")
  for base in bases
    println(lpad(base[1], 10), lpad(string(base[2]), 12))
  end
  println(lpad("Other", 10), lpad(string(length(seq) - sum(x[2] for x in bases)), 12))
  println("   _________________\n", lpad("Total length", 14), lpad(string(length(seq)), 8))
end

"""Return the position in s1 of the start of overlap of tail of string s1 with head of string s2"""
function headtailoverlap(s1, s2, minimumoverlap=1)
  start = 1
  while true
    range = findnext(s2[1:minimumoverlap], s1, start)
    range == nothing && return 0
    start = range.start
    startswith(s2, s1[start:end]) && return length(s1) - start + 1
    start += 1
  end
end

"""Remove duplicates and strings contained within a larger string from vector of strings"""
function deduplicate(svect)
  filtered = empty(svect)
  arr = unique(svect)
  for (i, s1) in enumerate(arr)
    any(p -> p[1] != i && occursin(s1, p[2]), enumerate(arr)) && continue
    push!(filtered, s1)
  end
  return filtered
end

"""Returns shortest common superstring of a vector of strings"""
function shortest_common_superstring(svect)
  ss = deduplicate(svect)
  shortestsuper = prod(ss)
  for perm in permutations(ss)
    sup = first(perm)
    for i in 1:length(ss)-1
      overlap_position = headtailoverlap(perm[i], perm[i+1], 1)
      sup *= perm[i + 1][overlap_position+1:end]
    end
    if length(sup) < length(shortestsuper)
      shortestsuper = sup
    end
  end
  return shortestsuper
end

testsequences = [
["TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"],
["CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"],
["AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"],
["ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
"GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
"GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
"CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
"GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
"TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA"]
]

for test in testsequences
  scs = shortest_common_superstring(test)
  printcounts(scs)
end
Output:
Nucleotide counts for TAAGAA:

     A      4
     C      0
     G      1
     T      1
   Other      0
   _________________
 Total length    6

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
   _________________
 Total length    8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
   _________________
 Total length   25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
   _________________
 Total length   300

Nim

Translation of: Wren
import algorithm, sequtils, strformat, strutils, tables

const ACGT = ['A', 'C', 'G', 'T']  # Four DNA bases.

iterator permutations(slist: seq[string]): seq[string] =
 var slist = sorted(slist)
 yield slist
 while slist.nextPermutation():
  yield slist


proc printCounts(dnaSeq: string) =
 ## Given a DNA sequence, report the sequence, length and base counts.
 let counts = dnaSeq.toCountTable()
 echo &"\nNucleotide counts for {dnaSeq}:\n"
 for base in ACGT:
  echo &"{($base):>10} {counts[base]:11}"
 var others = 0
 for base in counts.keys:
  if base notin ACGT: inc others, counts[base]
 echo &"   Other {others:11}"
 echo &" ————————————————————"
 echo &" Total length {dnaSeq.len: 7}"


func headTailOverlap(s1, s2: string): int =
 ## Return the position in "s1" of the start of overlap
 ## of tail of string "s1" with head of string "s2".
 var start = 0
 while true:
  start = s1.find(s2[0], start)
  if start < 0: return 0
  if s2.startsWith(s1[start..^1]): return s1.len - start
  inc start


proc deduplicate(slist: seq[string]): seq[string] =
 ## Remove duplicates and strings contained within a larger string from a list of strings.
 let slist = sequtils.deduplicate(slist)
 for i, s1 in slist:
  block check:
   for j, s2 in slist:
    if j != i and s1 in s2:
     break check
   # "s1" is not contained in another string.
   result.add s1


func shortestCommonSuperstring(slist: seq[string]): string =
 ## Return shortest common superstring of a list of strings.

 let slist = slist.deduplicate()
 result = slist.join()
 for perm in slist.permutations():
  var sup = perm[0]
  for i in 0..<slist.high:
   let overlapPos = headTailOverlap(perm[i], perm[i+1])
   sup &= perm[i+1][overlapPos..^1]
  if sup.len < result.len: result = sup


const TestSequences = [
 @["TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"],
 @["CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"],
 @["AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"],
 @["ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
  "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
  "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
  "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
  "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
  "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
  "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
  "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
  "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
  "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
  "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA"]]

for test in TestSequences:
 let scs = test.shortestCommonSuperstring
 scs.printCounts()
Output:
Nucleotide counts for GAAGTA:

     A      3
     C      0
     G      2
     T      1
   Other      0
 ————————————————————
 Total length    6

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
 ————————————————————
 Total length    8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
 ————————————————————
 Total length   25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
 ————————————————————
 Total length   300

Pascal

Used a matrix of head-tail overlapping and modified n-queens to generate the permutations.
Here nearly no runtime.But see N-queens_problem that using permutation is not the way for > 17
Of course this is more a traveling salesman problem.

program BaseInDNA;
{$IFDEF FPC}
 {$mode Delphi} {$Optimization ON,All}
{$ELSE}
 {$APPTYPE CONSOLE}
{$ENDIF}
uses
 sysutils,classes;
type
 tmyString = AnsiString;//[255];
 tpMyString = ^tmyString;
 tOvrLapMat = array of array of Int32;
 tNextDNA = array of Int32;
 tpNextDNA = pInt32;
const
 convDgtBase :array['1'..'5'] of char = ('A','C','G','T','U');

 Test1 : array[0..4] of tmyString = ('TA','AAG','TA','GAA','TA');
 Test2 : array[0..3] of tmyString = ('CATTAGGG', 'ATTAG', 'GGG', 'TA');
 Test3 : array[0..2] of tmyString = ('AAGAUGGA', 'GGAGCGCAUC', 'AUCGCAAUAAGGA');
 Test4 : array[0..12] of tmyString =
('ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT',
'GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT',
'CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA',
'TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC',
'AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT',
'GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC',
'CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT',
'TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC',
'CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC',
'GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT',
'TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC',
'CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA',
'TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA');
var
 sl_DNA : TStringList;
 OverlapMat : tOvrLapMat;
 SolDNA : tNextDNA;
 pNextDNA : tpNextDNA;
 DNA_Count,MAX,LastMax : Int32;

function ConvertACGT_1234(const s:AnsiString):AnsiString;
const
 conv :array['A'..'U'] of char = ('1',#0,'2',#0,#0,#0,'3',#0,#0,
                  #0,#0,#0,#0,#0,#0,#0,#0,#0,
                  #0,'4','5');
var
 pC: pChar;
 i : NativeInt;
begin
 i := Length(s);
 setlength(result,i);
 pC := @result[1];
 dec(i);
 while i >= 0 do
 Begin
  pC[i] := conv[s[i+1]];
  dec(i);
 end;
end;

function Convert1234_ACGTU(const s:AnsiString):AnsiString;
var
 pC: pChar;
 i : NativeInt;
begin
 i := Length(s);
 setlength(result,i);
 pC := @result[1];
 dec(i);
 while i >= 0 do
 Begin
  pC[i] := convDgtBase[s[i+1]];
  dec(i);
 end;
end;

procedure Check_Base_Count(const s: ANsiString);
var
 bc : ANsiString;
 BaseCnt : array[0..4] of UInt32;
 pC: pChar;
 i : NativeInt;
Begin
 writeln('Total length : ',Length(s));
 bc := ConvertACGT_1234(s);
 FillChar(BaseCnt,SizeOf(BaseCnt),#0);
 pC := @bc[1];
 for i := length(bc)-1 downto 0 do
  inc(BaseCnt[Ord(pC[i])-Ord('1')]);
 For i := 0 to 4 do
  write(convDgtBase[chr(i+49)],' : ',BaseCnt[i]:3,' ');
 writeln;
end;

procedure extract_double(var sl : TStringList);
var
 i,j : NativeInt;
begin
 sl.sort;
 for i := sl.count-2 downto 0 do
  if sl[i] = sl[i+1] then
   sl.delete(i+1);

 i := sl.count-1;
 repeat
  For j := i-1 Downto 0 do
  Begin
   if (Pos(sl[j],sl[i]) >0) then
   Begin
    sl.delete(j);
    i := sl.count;
    BREAK;
   end
   else
    if (Pos(sl[i],sl[j]) >0) then
    Begin
     sl.delete(i);
    i := sl.count;
    BREAK;
    end;
  end;
  dec(i);
 until i < 1;
end;

procedure InsertSL(var sl : TStringList;pS :tpMyString;cnt:NativeInt);
Begin
 sl.clear;
 while cnt > 0 do
 Begin
  sl.Append(pS^);
  inc(pS);
  dec(cnt);
 end;
 extract_double(sl);
 sl.sort;
end;

function Check_Head_Tail(const s1,s2: AnsiString):NativeInt;
var
 cH : AnsiChar;
 i,j,k : NativeInt;
Begin
 result := 0;
 j := length(s1);
 cH := s2[1];
 repeat
  if s1[j]= cH then
  Begin
   i:= 1;
   k := j;
   while (s1[k] = s2[i]) AND (k <= length(s1)) do
   begin
    inc(i);
    inc(k);
   end;
   if k > length(s1) then
    result := length(s1)-j+1;
  end;
  dec(j);
 until j <1;
end;

function CreateOvrLapMat(const sl_DNA:TStringList):tOvrLapMat;
var
 col,row,DNAlen : NativeInt;
begin
 DNAlen := sl_DNA.Count;
 setlength(result,DNAlen,DNAlen);

 dec(DNAlen);
 For row := DNAlen downto 0 do
  For col := DNAlen downto 0 do
   if row<>col then
    result[row,col] := Check_Head_Tail(sl_DNA[row],sl_DNA[col]);
{//output of matrix
 For row := 0 to DNAlen do
 Begin
  For col := 0 to DNAlen do
   write(OverlapMat[row,col]:3);
  writeln;
 end;
}

end;

procedure SetQueen(Row,sum,lastIdx:NativeInt);
var
 i,NextIdx,dSum : nativeInt;
begin
 IF row <= DNA_Count-1 then
 begin
  For i := row to DNA_Count-1 do
  begin
   NextIdx := pNextDNA[i];pNextDNA[i] := pNextDNA[Row];pNextDNA[Row] := NextIdx;
   dSum :=OverlapMat[lastidx,NextIdx];
   sum += dSum;
    SetQueen(Row+1,sum,NextIdx);
   sum -= dSum;
   pNextDNA[Row] := pNextDNA[i];pNextDNA[i] := NextIdx;
  end;
 end
 else
 begin
  //solution found could be modified MAX<=sum for more solutions of same length
  If MAX<sum then
  Begin
   MAX := sum;
   // remember the way 
   for i := DNA_Count-1 downto 0 do
    SolDNA[i+1] := pNextDNA[i];
  end;
 end;
end;

procedure Find;
var
 col,row,i : NativeInt;
 NextDNA : tNextDNA;
 Combined : AnsiString;
Begin
 DNA_Count := sl_DNA.count;

 IF DNA_Count = 1 then
  Combined := sl_DNA[0]
 else
 Begin
  setlength(SolDNA,DNA_count);
  dec(DNA_Count);
  setlength(NextDNA,DNA_count);

  //Tail-Head-Matrix
  OverlapMat := CreateOvrLapMat(sl_DNA);

  MAX := 0;
  LastMax := 0;
  pNextDNA := @NextDNA[0];
  //start with base_sequence[row]
  for row := 0 to DNA_count do
  begin
   i := 0;
   For col := 0 to DNA_count do
    if row<>col then
    begin
     pNextDNA[i] := col;
     inc(i);
    end;

    SetQueen(0,0,row);

    If LastMax< MAX then
    begin
     SolDNA[0]:= row;
     LastMax := MAX;
   end;
  end;
  Combined := '';
  for col := 0 to DNA_Count-1 do
  Begin
   write(SolDNA[col]+1,'->');
   row := length(sl_DNA[SolDNA[col]]);
   Combined += copy(sl_DNA[SolDNA[col]],1,row-OverlapMat[SolDNA[col],SolDNA[col+1]]);
  end;
  writeln(SolDNA[DNA_Count]+1);
  Combined += sl_DNA[SolDNA[DNA_Count]];

  LastMax := 0;
  for col := 0 to DNA_Count do
   inc(LastMax,Length(sl_DNA[col]));
  IF LastMax-MAX <> length(combined) then
   writeln(LastMax,'-',Max,' = ',LastMax-MAX,' ?=? ',length(combined));
 end;
 writeln(combined);
 Check_Base_Count(combined);
 writeln;
end;


BEGIN
 sl_DNA := TStringList.create;
 InsertSL(sl_DNA,@Test1[0],High(Test1)+1);
 find;
 InsertSL(sl_DNA,@Test2[0],High(Test2)+1);
 find;
 InsertSL(sl_DNA,@Test3[0],High(Test3)+1);
 find;
 InsertSL(sl_DNA,@Test4[0],High(Test4)+1);
 find;
END.
Output:
2->1->3
GAAGTA
Total length : 6
A :  3 C :  0 G :  2 T :  1 U :  0

CATTAGGG
Total length : 8
A :  2 C :  1 G :  3 T :  2 U :  0

1->3->2
AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA
Total length : 25
A : 10 C :  4 G :  8 T :  0 U :  3

1->6->7->5->4->2->3
CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
Total length : 300
A : 74 C : 57 G : 75 T : 94 U :  0

Perl

#!/usr/bin/perl

use strict; # https://rosettacode.org/wiki/Bioinformatics/global_alignment
use warnings;
use List::Util qw( first uniq );

my @seq = (
 [ qw( TA AAG TA GAA TA ) ],

 [ qw( CATTAGGG ATTAG GGG TA) ],

 [ qw( AAGAUGGA GGAGCGCAUC AUCGCAAUAAGGA ) ],

 [ qw(
 ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT
 GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT
 CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
 TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
 AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT
 GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC
 CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT
 TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
 CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC
 GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT
 TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
 CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
 TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA
 ) ],
 );

sub removedups # remove dups and subseqs
 {
 local $_ = join ' ', sort { length $a <=> length $b } split ' ', shift;
 1 while s/\b(\w+) (?=.*\1)//;
 return $_;
 }

for ( @seq )
 {
 local $_ = removedups join ' ', @$_;
 my @queue = $_;
 my @best;

 while( @queue )
  {
  local $_ = shift @queue;
  my @seq = split ' ', $_;
  my @over;
  for my $left ( @seq )
   {
   for my $right ( @seq )
    {
    $left eq $right and next;
    "$left $right" =~ /(.+) \1/ or next;
    my $len = length $1;
    $over[$len] .= "$left $right\n";
    }
   }
  if( @over )
   {
   for my $join ( split /\n/, $over[-1] )
    {
    my ($left, $right) = split ' ', $join;
    my @newseq = grep $_ ne $left && $_ ne $right, @seq; # remove used
    push @queue, removedups "$left $right" =~ s/(.+) (?=\1)//r .
     join ' ', '', @newseq;
    }
   }
  else
   {
   tr/ //d;
   $best[length] .= "$_\n";
   next;
   }
  }

 for ( uniq split /\n/, first {defined} @best )
  {
  printf "\nlength %d - %s\n", length, $_;
  my %ch;
  $ch{$_}++ for /./g;
  use Data::Dump 'dd'; dd \%ch;
  }
 }
Output:
length 6 - TAGAAG
{ A => 3, G => 2, T => 1 }

length 8 - CATTAGGG
{ A => 2, C => 1, G => 3, T => 2 }

length 25 - AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA
{ A => 10, C => 4, G => 8, U => 3 }

length 300 - CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
{ A => 74, C => 57, G => 75, T => 94 }

Phix

procedure printcounts(sequence ss)
-- Given DNA sequence(s), report the sequence, length and base counts
  for i=1 to length(ss) do
    string dna = ss[i]
    sequence acgt = repeat(0,6)
    for j=1 to length(dna) do
      acgt[find(dna[j],"ACGT")+1] += 1
    end for
    acgt[$] = sum(acgt)
    string ncf = "Nucleotide counts for :"
    printf(1,"%s%s\n",{ncf,join(split_by(dna,50),"\n"&repeat(' ',length(ncf)))})
    printf(1,"Base counts: Other:%d, A:%d, C:%d, G:%d, T:%d, total:%d\n\n",acgt)
  end for
end procedure
 
function deduplicate(sequence ss)
-- Remove any strings contained within a larger string from a set of strings
  sequence filtered = {}
  for i=1 to length(ss) do
    string si = ss[i]
    bool found = false
    for j=1 to length(ss) do
      if i!=j and match(si,ss[j]) then
        found = true
        exit
      end if
    end for
    if not found then
      filtered = append(filtered, si)
    end if
  end for
  return filtered
end function
 
procedure shortest_common_superstring(sequence ss)
-- Returns shortest common superstring of a set of strings
  ss = deduplicate(unique(ss))
  sequence shortestsuper = {join(ss,"")}
  integer shortest = length(shortestsuper[1])
  for p=1 to factorial(length(ss)) do
    sequence perm = permute(p,ss)
    string sup = perm[1]
    for i=2 to length(perm) do
      string pi = perm[i]
      for j=-min(length(pi),length(sup)) to 0 do
        string overlap = sup[j..$]
        if overlap = pi[1..length(overlap)] then
          sup &= pi[length(overlap)+1..$]
          pi = ""
          exit
        end if
      end for
      if length(pi) then ?9/0 end if -- (sanity chk)
    end for
    if length(sup) < shortest then
      shortest = length(sup)
      shortestsuper = {sup}
    elsif length(sup) = shortest
     and not find(sup,shortestsuper) then
      shortestsuper = append(shortestsuper,sup)
    end if
  end for
  printcounts(shortestsuper)
end procedure
 
constant tests = {
{"TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"},
{"CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"},
{"AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"},
{"ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
"GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
"GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
"CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
"TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
"GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
"TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
"CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
"TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA"}
}
papply(tests, shortest_common_superstring)
Output:

(Shows three length-6 results for the first test)

Nucleotide counts for :TAAGAA
Base counts: Other:0, A:4, C:0, G:1, T:1, total:6

Nucleotide counts for :GAAGTA
Base counts: Other:0, A:3, C:0, G:2, T:1, total:6

Nucleotide counts for :TAGAAG
Base counts: Other:0, A:3, C:0, G:2, T:1, total:6

Nucleotide counts for :CATTAGGG
Base counts: Other:0, A:2, C:1, G:3, T:2, total:8

Nucleotide counts for :AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA
Base counts: Other:3, A:10, C:4, G:8, T:0, total:25

Nucleotide counts for :CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATG
            CTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTG
            AGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGAT
            GGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT
            CGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGG
            TCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
Base counts: Other:0, A:74, C:57, G:75, T:94, total:300

Python

Translation of: Go
import os

from collections import Counter
from functools import reduce
from itertools import permutations

BASES = ("A", "C", "G", "T")


def deduplicate(sequences):
  """Return the set of sequences with those that are a substring
  of others removed too."""
  sequences = set(sequences)
  duplicates = set()

  for s, t in permutations(sequences, 2):
    if s != t and s in t:
      duplicates.add(s)

  return sequences - duplicates


def smash(s, t):
  """Return `s` concatenated with `t`. The longest suffix of `s`
  that matches a prefix of `t` will be removed."""
  for i in range(len(s)):
    if t.startswith(s[i:]):
      return s[:i] + t
  return s + t


def shortest_superstring(sequences):
  """Return the shortest superstring covering all sequences. If
  there are multiple shortest superstrings, an arbitrary
  superstring is returned."""
  sequences = deduplicate(sequences)
  shortest = "".join(sequences)

  for perm in permutations(sequences):
    superstring = reduce(smash, perm)
    if len(superstring) < len(shortest):
      shortest = superstring

  return shortest


def shortest_superstrings(sequences):
  """Return a list of all shortest superstrings that cover
  `sequences`."""
  sequences = deduplicate(sequences)

  shortest = set(["".join(sequences)])
  shortest_length = sum(len(s) for s in sequences)

  for perm in permutations(sequences):
    superstring = reduce(smash, perm)
    superstring_length = len(superstring)
    if superstring_length < shortest_length:
      shortest.clear()
      shortest.add(superstring)
      shortest_length = superstring_length
    elif superstring_length == shortest_length:
      shortest.add(superstring)

  return shortest


def print_report(sequence):
  """Writes a report to stdout for the given DNA sequence."""
  buf = [f"Nucleotide counts for {sequence}:\n"]

  counts = Counter(sequence)
  for base in BASES:
    buf.append(f"{base:>10}{counts.get(base, 0):>12}")

  other = sum(v for k, v in counts.items() if k not in BASES)
  buf.append(f"{'Other':>10}{other:>12}")

  buf.append(" " * 5 + "_" * 17)
  buf.append(f"{'Total length':>17}{sum(counts.values()):>5}")

  print(os.linesep.join(buf), "\n")


if __name__ == "__main__":
  test_cases = [
    ("TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"),
    ("CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"),
    ("AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"),
    (
      "ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
      "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
      "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
      "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
      "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
      "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
      "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
      "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
      "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
      "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
      "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA",
    ),
  ]

  for case in test_cases:
    for superstring in shortest_superstrings(case):
      print_report(superstring)

  # or ..
  #
  # for case in test_cases:
  #   print_report(shortest_superstring(case))
  #
  # .. if you don't want all possible shortest superstrings.
Output:
Nucleotide counts for GAAGTA:

     A      3
     C      0
     G      2
     T      1
   Other      0
   _________________
   Total length  6 

Nucleotide counts for TAAGAA:

     A      4
     C      0
     G      1
     T      1
   Other      0
   _________________
   Total length  6 

Nucleotide counts for TAGAAG:

     A      3
     C      0
     G      2
     T      1
   Other      0
   _________________
   Total length  6 

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
   _________________
   Total length  8 

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
   _________________
   Total length  25 

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
   _________________
   Total length 300

Raku

Translation of: Go
Translation of: Julia
# 20210209 Raku programming solution

sub printCounts(\seq) {
  my $bases = seq.comb.Bag ;
  say "\nNucleotide counts for ", seq, " :";
  say $bases.kv, " and total length = ", $bases.total
}

sub stringCentipede(\s1, \s2) {
  loop ( my $offset = 0, my \S1 = $ = '' ; ; $offset++ ) {
   S1 = s1.substr: $offset ;
   with S1.index(s2.substr(0,1)) -> $p { $offset += $p } else { return False }
   return s1.chars - $offset if s2.starts-with: s1.substr: $offset
  }
}

sub deduplicate {
  my @sorted = @_.unique.sort: *.chars; # by length  
  gather while ( my $target = shift @sorted ) {
   take $target unless @sorted.grep: { .contains: $target } 
  }
}

sub shortestCommonSuperstring {
  my \ß = $ = [~] my @ss = deduplicate @_ ;      # ShortestSuper
  for @ss.permutations -> @perm {
   my \sup = $ = @perm[0];
   for @perm.rotor(2 => -1) { sup ~= @_[1].substr: stringCentipede |@_ }
   ß = sup if sup.chars < ß.chars ;
  }
  ß
}

.&shortestCommonSuperstring.&printCounts for ( 

  <TA AAG TA GAA TA>,

  <CATTAGGG ATTAG GGG TA>,

  <AAGAUGGA GGAGCGCAUC AUCGCAAUAAGGA> ,

  <ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT 
  GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT
  CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
  TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
  AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT
  GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC
  CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT
  TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
  CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC
  GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT
  TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC
  CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA
  TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA
  >,
)
Output:

Nucleotide counts for TAAGAA :
(T 1 A 4 G 1) and total length = 6

Nucleotide counts for CATTAGGG :
(G 3 A 2 T 2 C 1) and total length = 8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA :
(A 10 U 3 C 4 G 8) and total length = 25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA :
(C 57 G 75 A 74 T 94) and total length = 300

Wren

Translation of: Julia
Library: Wren-fmt
Library: Wren-seq
Library: Wren-str
Library: Wren-math
import "./fmt" for Fmt
import "./seq" for Lst
import "./str" for Str
import "./math" for Int

/* Gets all permutations of a list of strings. */
var getPerms = Fn.new { |input|
  var perms = [input]
  var a = input.toList
  var n = a.count - 1
  for (c in 1...Int.factorial(n+1)) {
    var i = n - 1
    var j = n
    while (Str.gt(a[i], a[i+1])) i = i - 1
    while (Str.lt(a[j], a[i]))  j = j - 1
    var t = a[i]
    a[i] = a[j]
    a[j] = t
    j = n
    i = i + 1
    while (i < j) {
      t = a[i]
      a[i] = a[j]
      a[j] = t
      i = i + 1
      j = j - 1
    }
    perms.add(a.toList)
  }
  return perms
}

/* Given a DNA sequence, report the sequence, length and base counts. */
var printCounts = Fn.new { |seq|
  var bases = [["A", 0], ["C", 0], ["G", 0], ["T", 0]]
  for (c in seq) {
    for (base in bases) {
      if (c == base[0]) base[1] = base[1] + 1
    }
  }
  System.print("\nNucleotide counts for %(seq):\n")
  for (base in bases) Fmt.print("$10s$12d", base[0], base[1])
  var sum = bases.reduce(0) { |acc, x| acc + x[1] }
  Fmt.print("$10s$12d", "Other", seq.count - sum)
  Fmt.print(" ____________________\n$14s$8d", "Total length", seq.count)
}

/* Return the position in s1 of the start of overlap of tail of string s1 with head of string s2. */
var headTailOverlap = Fn.new { |s1, s2|
  var start = 0
  while (true) {
    start = s1.indexOf(s2[0], start)
    if (start == -1) return 0
    if (s2.startsWith(s1[start..-1])) return s1.count - start
    start = start + 1
  }
}

/* Remove duplicates and strings contained within a larger string from a list of strings. */
var deduplicate = Fn.new { |slist|
  var filtered = []
  var arr = Lst.distinct(slist)
  var i = 0
  for (s1 in arr) {
    var j = 0
    var withinLarger = false
    for (s2 in arr) {
      if (j != i && s2.contains(s1)) {
        withinLarger = true
        break
      }
      j = j + 1
    }
    if (!withinLarger) filtered.add(s1)
    i = i + 1
  }
  return filtered
}

/* Returns shortest common superstring of a list of strings. */
var shortestCommonSuperstring = Fn.new { |slist|
  var ss = deduplicate.call(slist)
  var shortestSuper = ss.join()
  for (perm in getPerms.call(ss)) {
    var sup = perm[0]
    for (i in 0...ss.count-1) {
      var overlapPos = headTailOverlap.call(perm[i], perm[i+1])
      sup = sup + perm[i+1][overlapPos..-1]
    }
    if (sup.count < shortestSuper.count) shortestSuper = sup
  }
  return shortestSuper
}

var testSequences = [
  ["TA", "AAG", "TA", "GAA", "TA"],
  ["CATTAGGG", "ATTAG", "GGG", "TA"],
  ["AAGAUGGA", "GGAGCGCAUC", "AUCGCAAUAAGGA"],
  [
    "ATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTAT",
    "GGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGT",
    "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
    "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
    "AACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTT",
    "GCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTC",
    "CGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCT",
    "TGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
    "CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGC",
    "GATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATT",
    "TTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATC",
    "CTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA",
    "TCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGA"
  ]
]

for (test in testSequences) {
  var scs = shortestCommonSuperstring.call(test)
  printCounts.call(scs)
}
Output:
Nucleotide counts for TAAGAA:

     A      4
     C      0
     G      1
     T      1
   Other      0
 ____________________
 Total length    6

Nucleotide counts for CATTAGGG:

     A      2
     C      1
     G      3
     T      2
   Other      0
 ____________________
 Total length    8

Nucleotide counts for AAGAUGGAGCGCAUCGCAAUAAGGA:

     A     10
     C      4
     G      8
     T      0
   Other      3
 ____________________
 Total length   25

Nucleotide counts for CGTAAAAAATTACAACGTCCTTTGGCTATCTCTTAAACTCCTGCTAAATGCTCGTGCTTTCCAATTATGTAAGCGTTCCGAGACGGGGTGGTCGATTCTGAGGACAAAGGTCAAGATGGAGCGCATCGAACGCAATAAGGATCATTTGATGGGACGTTTCGTCGACAAAGTCTTGTTTCGAGAGTAACGGCTACCGTCTTCGATTCTGCTTATAACACTATGTTCTTATGAAATGGATGTTCTGAGTTGGTCAGTCCCAATGTGCGGGGTTTCTTTTAGTACGTCGGGAGTGGTATTATA:

     A     74
     C     57
     G     75
     T     94
   Other      0
 ____________________
 Total length   300