M2000 Interpreter Json Class

From Rosetta Code

M2000 Interpreter

MODULE LIB1 {
   Class ParserClass {
   Private:
      Class bStream {
         Private:
         cnt, Buffer A
         Public:
         Value (&c) {Try {c=eval(.A, .cnt) : .cnt++:=true}}
         Class:
         Module Final bStream (a$){
            Buffer .A as Integer*Len(a$)
            Return .A, 0:=a$
         }
      }
      Func=Lambda->false
      char=0
      obj=Stack
      Function Final IsId {
         If .char=34 Then =.IsString(false)
      }
      Function Final IsTrue {
         If .char=0x74 Then If .func() Then If .char=0x72 Then If .func() Then If .char=0x75 Then If .func() Then If .char=0x65 Then PushIt() : =True
         Sub PushIt()
            Stack .obj {
               Push .Boolean(True)
            }
         End Sub
      }
      Function Final IsFalse {
         If .char=0x66 Then If .func() Then If .char=0x61 Then If .func() Then If .char=0x6c Then If .func() Then If .char=0x73 Then If .func() Then If .char=0x65 Then PushIt() : =True
         Sub PushIt()
            Stack .obj {
               Push .Boolean(False)
            }
         End Sub
      }
      Function Final IsNull {
         If .char=0x6e Then If .func() Then If .char=0x75 Then If .func() Then If .char=0x6c Then If .func() Then If .char=0x6c Then PushIt() : =True
         Sub PushIt()
            Stack .obj {
               Push .Null()
            }
         End Sub
      }
      Function Final IsSemiCol {
          If .char=0x3a Then =true
      }
      Function Final IsComma {
          If .char=0x2c Then =true
      }
      Function Final IsObject {
         If .char=123 Else exit
         inventory objinv
         Stack .obj { Push .Object(objinv)}
         .Trim
         While .IsId() {
            .Trim
            If .IsSemiCol() Then {
               .Trim
               If .IsValue() Then {
                  Stack .obj {
                     Shift 2: Append objinv, Letter$:=Group
                  }
               }
            } Else Exit
            .Trim
            If not .IsComma() Then exit
            .Trim
         }
         If .char=125 Then { =true } Else .obj<=Stack : .func<=lambda->0
      }
      Function Final IsValue {
         If .IsString(True) Then {
             =True
         } Else.if .IsNumber() Then {
            =True
         } Else.If .IsTrue() Then {
            =True
         } Else.If .IsFalse() Then {
            =True
         } Else.If .IsNull() Then {
            =True
         } Else.if .IsArray() Then {
            =True
         } Else.if .IsObject() Then {
            =True
         } Else {
            Print "what", .char
            Stack .obj { Stack}
            .func<=lambda->0
         }
      }
      Function Final Digits (private_stack){
         While .func() {
            Select Case .char
            Case 48 to 57
            {
               =true
               Stack private_stack { Data .char}
            }
            Else
               break
            End Select
         }  
      }
      Function Final IsNumber {
         a=Stack
         Select Case .char
         Case 45 ' -
         {
               oldfunc=.func
               Stack a { Data .char}
               If .Func() Then {
                  Select Case .char
                  Case 48
                  {
                      Stack a { Data .char}
                      If .func() Then {
                        If .char=46 Then {
                           Fraction()
                           Exponent()
                        }
                     }
                  }
                  Case 49 to 57
                  {
                     Stack a { Data .char}
                     If .Digits(a) Then {}
                     Fraction()
                     Exponent()
                  }
                  Else
                     a=stack
                  End Select
               }
         }
         Case 48
         {
            oldfunc=.func
            Stack a { Data .char}
            If .func() Then {
              If .char=46 Then {
                 Fraction()
                 Exponent()
              }
           }
         }
         Case 49 to 57
         {
               oldfunc=.func
               Stack a { Data .char}
               If .Digits(a) Then {}
               Fraction()
               Exponent()
         }
         End Select

         If len(a)>0 Then {
            b=each(a)
            Document D$
            While b {
               D$=chrcode$(StackItem(b))
            }
            .func<=oldfunc
            If len(D$)>1 Then For i=2 to len(D$) { .Trim}
            Stack .obj { Push .Numeric(D$) }
            =True
         }
         ' here is an auto exit from function. Sub as command is an exit
         Sub Fraction()
            If .char=46 Then Stack a { Data .char}
            If .Digits(a) Then { }
         End Sub
         Sub Exponent()
            If .char=101 or .char=61 Then {
               Stack a { Data .char}
               If .func() Then {
                  If .char=43 or .char=45 Then {
                     Stack a { Data .char }
                     If .Digits(a) Else {
                        a=Stack
                     }
                  } Else.If .char>47 and .char<58 Then {
                     Stack a { Data .char}
                     If .Digits(a) Then {}
                  }  Else { a=Stack }
               }
            }
         End Sub
      }
      Function Final IsString (as_object){
      If .char=34 Else exit
         Document D$
         While .func() {
            If .char=34 Then 2000
            If .char=92 Then {
               ' special care
               If .func() Then {
                  Select Case .Char
                  Case 117 'u
                  GetHex()
                  Case 114 ' r
                  .char<=0x0d
                  Case 110 ' n
                  .char<=0x0a
                  Case 116 ' t
                  .char<=0x09
                  Case 98 ' b
                  .char<=0x08
                  Case 102 ' f
                  .char<=0x0c
                  Case 0x22, 0x2f , 0x5c
                  rem ' need a line always - revision 4
                  Else
                  Exit  ' not normal
                  End Select
               }
            }
            D$=chrcode$(.char)
         }
         Exit
   2000 Stack .obj {
         Print D$
            If as_object Then {Push .JString$(D$)} Else Push D$
         } : =True
         Sub GetHex()
            Local D$
            Document D$="0x"
            For i=1 to 4 {
               If .func() Then {
                  If Chrcode$(.char) ~ "[0123456789ABCDEFabcdef]" Then {
                     D$=Chrcode$(.char)
                  } Else 3000
               }
            }
            If i<>5 Then 3000
            .Char<=Eval(D$)
   3000 End Sub
      }
      Function Final IsArray {

         If .char=91 Else exit
         Dim Gr()
         .Trim
         If .char=93 Then =true : Stack .obj { Push .Arr(Gr())} : exit
            While .IsValue() {
               Stack .obj {
                  Dim Gr(Len(Gr())+1)
                  Gr(len(Gr())-1)=Group
               }
               .Trim
               If not .IsComma() Then exit
               .Trim
            }
         If .char=93 Then { =true : Stack .obj { Push .Arr(Gr())} } Else .Func<=lambda->false
      }
      Module Final Trim {
         While .func() {
             If .char<33 or .char=160 Else exit
         }
      }
      Function Final IsContainer {
         .Trim
         Select Case chrcode$(.char)
         Case "{"
            =.IsObject()
         Case "["
            =.IsArray()
         end select
      }
      Module Final ReadArrayItem (temp, object){
          Select Case temp.type$
            Case "String","Boolean","Number", "Null"
            {
               If object Then Error "No object "+quote$(temp.type$)
               Push temp.str$
            }
            Case "Object"
            {
               If not Empty Then {
                 Call .ReadObject temp, object, letter$
               } Else {
                  If object Then Push Temp : exit
                  Push .ser$(group(temp),0)
               }
            }
            Case "Array"
            {
               If not Empty Then {
                  ' recursion only with Call statement for modules
                  Call .ReadArrayItem, Array(temp, number), object
               } Else {
                  If object Then Push Temp : exit
                  Push .ser$(group(temp),0)
               }
            }
            End Select
      }
      Module Final ReadObject (json, object){
         If type$(json)="Inventory" Then {
            If exist(json, Letter$) Then {
               temp=eval(json)
            } Else {
               push "none"
               Break ' exit Module Final (Break do something Else in Select End Select)
            }
         } Else temp=json
            Select Case temp.type$
            Case "String","Boolean","Number", "Null"
            {
               If object Then Error "No object "+quote$(temp.type$)
               Push temp.str$
            }
            Case "Object"
            {
               If not Empty Then {
                  Call .ReadObject temp, object
               } Else {
                  If object Then Push Temp : exit
                  Push .ser$(group(temp),0)
               }
            }
            Case "Array"
            {
               If not Empty Then {
                  Call .ReadArrayItem array(temp, number), object
               } Else {
                  If object Then Push Temp : exit
                  Push .ser$(group(temp),0)
               }
            }
            End Select
      }
      Module Final Worker (object){
             If match("IN") Or match("IS") Then {
                Push object : ShiftBack 2
               .ReadObject
            } Else {
               read Temp
               If Type$(Temp)="mArray" Then {
                  If not Empty Then {
                     Call .ReadArrayItem, Array(Temp, number), object
                  } Else {
                     If object Then Push Temp : exit
                     Push .ser$(Temp,0)
                  }
               } Else {
                  If not Empty Then {
                        Call .ReadObject Temp, object
                  } Else {
                     If not Empty Then {
                        Call .ReadObject Temp, object
                     } Else {
                        If object Then Push Temp : exit
                        If Type$(Temp)="Inventory" Then {
                           Push .ser$(.Object(Temp),0)
                        } Else {
                           Push .ser$(group(Temp),0)
                        }
                     }
                  }
               }
            }
      }
   Public:
      Class Arr {
      Private:
         MyValue
      Public:
         Property Type$ {Value} ="Array"
         Value {
            =.MyValue
         }
      Class:
         Module Final Arr (.MyValue) {}
      }
      Class Null {
         Property Type$ {Value} ="Null"
         Property Str$ {Value}="null"
         Value { =0}
      }
      Class JString$ {
      Private:
         MyValue$=""
      Public:
         Property Type$ {Value} ="String"
         Property Str$ {
            Value{
               Link parent MyValue$ to MyValue$
               value$=quote$(string$(MyValue$ as json))
            }
         }
         Value {
            =.MyValue$
         }
      Class:
         Module Final JString (.MyValue$) {}
      }
      Class Numeric {
      Private:
         MyValue$=""
      Public:
         Property Type$ {Value} ="Number"
         Property Str$ {
            Value{
               Link parent MyValue$ to MyValue$
               value$=MyValue$
            }
         }
         Value {
            =Val(.MyValue$)
         }
      Class:
         Module Final Numeric {
         If match("S") Then {
            Read .MyValue$
         } Else {
            .Myvalue$<=trim$(str$(Number, 1033))
         }
         }
      }
      Class Boolean {
      Private:
         MyValue=false
      Public:
         Property Type$ {Value} ="Boolean"
         Property Str$ {
            Value{
               Link parent MyValue to MyValue
               If MyValue Then {
                  value$="true"
               } Else value$="false"
            }
         }
         Value {
            =.MyValue
         }
      Class:
         Module Final Boolean (.MyValue) {}
      }
      Class Object {
      Private:
         Inventory MyValue
      Public:
         Property Type$ {Value} ="Object"
         Value {
            =.MyValue
         }
      Class:
         Module Final Object (.MyValue) {}
      }
      Group Ser$
      Module Final SetSpace (.ser.space) {
      }
      Function Final UseDecimalPoint$ {
         =str$(val(letter$),"")
      }
      Function Final ReadNumber$ {
            .Worker false
            =.UseDecimalPoint$( Letter$)
      }      
      Function Final ReadAnyString$ {
            .Worker false
            =Letter$
      }
      Function Final ReadAny {
            .Worker true
            Read A
            =A
      }
      Function Final Eval {
          .func<=Lambda z=.bStream(Letter$) -> {
             link .char to c
             =z(&c)
          }
         Stack .obj { Flush}
         .char<=0
         If .IsContainer() Then {
            =StackItem(.obj)
            .obj<=Stack
         } Else {
            inventory emptinv
            =.Object(emptinv)
         }
      }
      Group StringValue$ {
         Add=false
         Del=false
         Set (temp) {
            Read temp1
            If type$(temp)<>"Group" Then error "Need a group"
            If not valid(temp.type$="") Then error "not a proper group"
            If not valid(temp1.type$="") Then error "not a proper group for value"
            Link parent Null() to MyNull()
            Null=MyNull()
            Dim Base 1, A(1)
            b=(,) : Link b to bb()
            A(1)=Group(temp)
            Do {
               again=false
               Select Case A(1).type$
               Case "Array"
               {
                  If match("N") Then {
                     Read where
                     If len(A(1))<=where and Empty Then {
                        If .add and not .del Then {
                        cursize=Len(A(1))
                        b=A(1) ' A(1) has a pointer so now b has the same pointer
                        Dim bb(where+1) ' need one more because all "automatic arrays" have base 0
                        Stock bb(cursize) sweep Len(b)-cursize, Group(Null)
                        } Else Error "Index out of limits"+str$(where)
                     } Else If where<0 Then Error "Index out of limits "+str$(where)
                     If Empty Then {
                        If .del Then {
                           cursize=Len(A(1))
                           b=A(1) ' A(1) has a pointer so now b has the same pointer
                           If where<cursize-1 Then {
                              Stock bb(where+1) Keep cursize-where, bb(where)
                           }
                           Dim bb(cursize-1) ' bb(0) is an empty array
                        } Else Return A(1), where:=Group(temp1)
                     } Else {
                        A(1)=Array(A(1),where)
                        again=True
                     }
                  } Else Error "No Index Found"
               }
               Case "Object"
               {
                  If match("S") Then {
                     Read k$
                     If Exist(A(1), k$) Then {
                        If Empty Then {
                           If .del Then {
                              Delete A(1) , k$
                           } else {
                              Return A(1), k$:=Group(temp1)
                           }
                        } Else {
                           A(1)=Eval(A(1))
                           again=True
                        }
                    } else.if .add and not .del Then {
                         If Empty Then {
                              Append A(1), k$:=Group(temp1)
                        } Else Error "No such Tag "+k$
                     } Else Error "No such Tag "+k$
                  } Else Error "No Tag Found"
               }
               End Select
            } until not again
         }
         Value (temp) {
            If type$(temp)<>"Group" Then error "Need a group"
            If not valid(temp.type$="") Then error "not a proper group"
            Dim Base 1, A(1)
            A(1)=Group(temp)
            Do {
               again=false
               Select Case A(1).type$
               Case "String", "Number", "Null", "Boolean"
                  Exit
               Case "Array"
               {
                  If match("N") Then {
                     A(1)=Array(A(1), Number)
                  } Else Error "No Index Found"
                  again=True
               }
               Case "Object"
               {
                  If match("S") Then {
                     If Exist(A(1), Letter$) Then {
                        A(1)=Eval(A(1))
                     } Else Error "No such Tag"
                  } Else Error "No Tag Found"
                  again=True
               }
               End Select
            } until not again
             =A(1).str$
         }
      }
   Class:
      Class CreatSerialize$ {
      Private:
         usen=0
         n=0
         nl1$={
         }
         Function Final Jarray$ (json1, n){
            A=json1
            nl$=.nl1$
            If .usen>0 Then {
               nl$=nl$+string$(" ", n+.space)
            }
            document a$
            a$="["
            If Len(A)>0 Then {
               If .usen>0 Then a$=nl$
                k=each(A)
                M=len(A)-1
                while k {
                  For This {
                     Temp=array(k)
                     select Case temp.type$
                     Case "Number", "Null","Boolean", "String"
                     a$=temp.str$
                     Case "Array"
                     {
                        nn=0
                        If .usen>0 Then {
                           nn=n +.space
                        }
                        a$=.Jarray$(Temp, nn, "")
                     }
                     Case "Object"
                     {
                        nn=0
                        If .usen>0 Then {
                           nn=n +.space
                        }
                        a$=.Jobject$(Temp, nn,"")
                     }
                     Else
                        a$=" "+temp.type$
                     end select
                      If k^<M Then {
                        a$=", "
                        If .usen>0 Then a$=nl$
                     } Else {
                        If .usen>0 Then a$=.nl1$
                     }
                  }
               }
            } else If .usen>0 Then a$=.nl1$
             If .usen>0 Then a$=string$(" ", n)
         a$="]"
           =a$+letter$
         }
         Function Final Jobject$ (json1, n){
                  json=json1
                  nl$=.nl1$
                  If .usen>0 Then {
                     nl$=nl$+string$(" ", n+.space)
                  }
                  document a$
                  a$="{"
                  If .usen>0 Then a$=nl$
                   k=each(json)
                   M=len(json)-1
                   while k {
                     a$=quote$(eval$(json, k^)) +" : "
                     select Case json(k^!).type$
                     Case "Array"
                     {
                        nn=0
                        If .usen>0 Then {
                           nn=n +.space
                        }
                        a$=.Jarray$(eval(k), nn, "")
                     }
                     Case "Boolean", "Null", "Number", "String"
                        a$=json(k^!).str$
                     Case "Object"
                     {
                        nn=0
                        If .usen>0 Then {
                           nn=n +.space
                        }
                        a$=.Jobject$(eval(k), nn, "")
                     }
                     Else
                        a$=" "+json( k^!).type$
                     end select
                      If k^<M Then {
                        a$=", "
                        If .usen>0 Then a$=nl$
                     } Else {
                        If .usen>0 Then a$=.nl1$
                     }
                  }
                If .usen>0 Then a$=string$(" ", n)
               a$="}"
               =a$+letter$
         }
         Class Object {
         Private:
            Inventory MyValue
         Public:
            Property Type$ {Value} ="Object"
            Value {
               =.MyValue
            }
         Class:
            Module Final Object (.MyValue) {}
         }
      Public:
         space=10
         Value (json, n) {
               a$=.nl1$
               b$=""
               .usen<=n
               n--
               If n<=0 Then { a$="" : n=0 } Else b$=string$(" ", n)
               If type$(json)<>"Group" Then {
                  If type$(json)="Inventory" Then {
                     =b$+.Jobject$(.Object(json),n, a$)
                  } else.if type$(json)="mArray" Then {
                     =b$+.Jarray$(json, n, a$)
                  }
               } Else {
                  If json.type$="Object" Then {
                     =b$+.Jobject$(json, n,a$)
                  } else.if json.type$="Array" Then {
                     =b$+.Jarray$(json, n, a$)
                  }
               }
         }
      }
      Module Final ParserClass {
         Let .Ser=.CreatSerialize$()
      }
   }
}