Autohotkey V2

From Rosetta Code

#REDIRECT [[:Category:AutoHotKey V2]]